ITA-2567

ITA-Server-สสจ.มค. >>> Click

MOIT-1.หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- 1.4 แบบเผยแพร่ข้อมูล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 09:35:52 ,อ่าน 3 )
- 2.2 รายงานผลการกำกับติดตาม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 09:35:49 ,อ่าน 5 )
- 1.2 คำสั่ง 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 09:35:31 ,อ่าน 4 )
- 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 09:35:28 ,อ่าน 3 )
- 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 09:35:13 ,อ่าน 4 )
- 2.1 รายงานผลการกำกับติดตาม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 09:35:04 ,อ่าน 2 )
- 1.1 บันทึกลงนามคำสั่ง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 09:30:56 ,อ่าน 4 )

MOIT-2.หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
- 18.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:50:57 ,อ่าน 5 )
- 18.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:50:55 ,อ่าน 5 )
- 18.1-วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:45:13 ,อ่าน 4 )
- 16 รายงานข้อร้องเรียน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:40:47 ,อ่าน 4 )
- 17 รายงานร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:40:40 ,อ่าน 4 )
- 2_15 ไม่มีคู่มือขั้นตอนการให้บริการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:40:19 ,อ่าน 3 )
- 12-13.คู่มือการปฎิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:40:11 ,อ่าน 4 )
- 14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและสนับสนุน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:40:11 ,อ่าน 4 )
- 9 - 18.2 แผนปฏิบัติการประจำปีหน่วยงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:35:42 ,อ่าน 7 )
- 10-11 สรุปแผน 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:35:15 ,อ่าน 6 )
- 7 แผนบุทธศาสตร์ชาติ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:20:50 ,อ่าน 6 )
- 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2564 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:20:36 ,อ่าน 4 )
- 6 Infographic คณะกรรมการจริยธรรมฯ สป.สธ. ปีงบฯ 66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:20:17 ,อ่าน 4 )
- 8 ยุทธศาสตรหน่วยงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:20:00 ,อ่าน 6 )
- 2 วิสัยทัศน์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:15:35 ,อ่าน 4 )
- 3 มาตรฐานทางจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:15:34 ,อ่าน 7 )
- 2_1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:15:16 ,อ่าน 6 )
- 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:15:15 ,อ่าน 3 )
- 2_1.7 ที่อยู่ รพ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:10:51 ,อ่าน 5 )
- 2_1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:10:45 ,อ่าน 4 )
- 2_1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:10:16 ,อ่าน 3 )
- 2_1.4 หน้าที่และอำนาจของโรงพยาบาลชื่นชม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:05:31 ,อ่าน 3 )
- 1.3 คำสั่งตามโครงสร้างปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 09:00:55 ,อ่าน 4 )
- 1.2 นโยบายของผู้บริหาร ผอ.ตั้ม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 08:55:56 ,อ่าน 3 )
- 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 08:55:22 ,อ่าน 5 )

MOIT-3.หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT-4.หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT-5.หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 6 มิ.ย 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 15:05:23 ,อ่าน 7 )
- 5 พ.ค 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 15:00:40 ,อ่าน 7 )
- 4 เมย 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 14:05:12 ,อ่าน 9 )
- 5.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-17 10:55:25 ,อ่าน 4 )
- 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส 3 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-17 10:50:31 ,อ่าน 5 )
- 3 มีค 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 13:20:46 ,อ่าน 8 )
- 1 มค 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 13:20:39 ,อ่าน 7 )
- 2 กพ 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 13:20:15 ,อ่าน 6 )
- 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 13:20:15 ,อ่าน 6 )
- 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 13:20:04 ,อ่าน 4 )

MOIT-6.ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-28 16:40:19 ,อ่าน 5 )
- 2.1 บันทึกลงนามประกาศ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-28 16:35:44 ,อ่าน 7 )
- 2.2 แผนบริหารทรัพยากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-28 16:35:28 ,อ่าน 8 )
- 1.2 นโยบายบริหารบุคคล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-28 16:35:27 ,อ่าน 6 )
- 1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-28 16:35:06 ,อ่าน 4 )
- 1.1 บันทึกลงนาม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-28 16:30:34 ,อ่าน 8 )

MOIT-7.หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ไตรมาส3_4 แบบฟอร์มเผยแพร่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 09:10:10 ,อ่าน 3 )
- ไตรมาส3_2 ประกาศดีเด่นดีมาก รอบ มี.ค. 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 09:05:31 ,อ่าน 4 )
- ไตรมาส3_3 หลักฐาน ปิดประกาศ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 09:05:30 ,อ่าน 3 )
- ไตรมาส3_1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 09:05:29 ,อ่าน 3 )
- 7.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-18 15:10:41 ,อ่าน 3 )
- 7.1 บันทึกลงนาม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-18 15:10:13 ,อ่าน 5 )
- 7.2 รายงานการประเมินการปฏิบัติราชการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-18 15:10:00 ,อ่าน 5 )

MOIT-8.หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
- 8_5 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-21 19:30:47 ,อ่าน 3 )
- 8_1.2 โครงการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-21 19:25:55 ,อ่าน 5 )
- 8_2 3 รายงานผลการดำเนินงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-21 19:25:55 ,อ่าน 8 )
- 8_4 กำหนดการ ภาพกิจกรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-21 19:25:36 ,อ่าน 5 )
- 8_1.1ขออนุมัติจัดประชุม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-21 19:25:14 ,อ่าน 6 )

MOIT-9.หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
- 9.3 ช่องทางการร้องเรียน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-17 10:40:28 ,อ่าน 3 )
- 9.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-07 15:25:01 ,อ่าน 4 )
- 9.1 2 คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-07 15:20:24 ,อ่าน 12 )

MOIT-10.หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
- 10.1 บันทึกเสนอ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-21 19:20:42 ,อ่าน 7 )
- การเผยแพร่ข้อมูลต่อที่สาธารณะ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-07 15:15:26 ,อ่าน 7 )
- สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-07 15:15:18 ,อ่าน 7 )
- สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-07 15:10:50 ,อ่าน 6 )

MOIT-11.หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
- 11 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 10:05:09 ,อ่าน 2 )
- 11 6 รายงานผลการอบรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 10:00:55 ,อ่าน 2 )
- 11 1.1บันทึกข้อความ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 10:00:53 ,อ่าน 3 )
- 11 1.2โครงการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 10:00:34 ,อ่าน 3 )
- 11 2_3_4_5 แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 10:00:08 ,อ่าน 4 )

MOIT-12.หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
- 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-18 16:45:20 ,อ่าน 4 )
- 4 หนังสือแจ้งเวียน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-18 16:40:03 ,อ่าน 3 )
- 1 2 บันทึกข้อความลงนาม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-18 16:35:36 ,อ่าน 5 )
- 3 ประกาศ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-18 16:35:27 ,อ่าน 8 )

MOIT-13.หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
- 13_2 รายงานการประเมิน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-24 10:30:39 ,อ่าน 3 )
- 13_1 บันทึกรายงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 14:50:37 ,อ่าน 3 )
- 13_3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 14:50:22 ,อ่าน 2 )

MOIT-14.หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
- 14.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 14:20:24 ,อ่าน 3 )
- 14.1 บันทึกข้อความ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 14:15:57 ,อ่าน 8 )
- 14.4 แจ้งเวียน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 14:15:50 ,อ่าน 4 )
- 14.2 3 แนวปฏิบัติ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 14:15:43 ,อ่าน 9 )

MOIT-15.หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 15_2_2.2แผนปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-21 13:50:57 ,อ่าน 7 )
- 15_1_1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-21 13:50:54 ,อ่าน 9 )
- 15_2_2.4 เผยแพร่ผ่านเวป (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-21 13:50:49 ,อ่าน 5 )
- 15_1_1.3 เผยแพร่ผ่านเวป (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-21 13:50:37 ,อ่าน 4 )
- 15_2_2.1 บันทึกข้อความ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-21 13:50:19 ,อ่าน 4 )
- 15_1_1.1 บันทึกข้อความ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-21 13:45:54 ,อ่าน 4 )

MOIT-16.หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 16_2.1 รายงานผลการดำเนินงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-26 20:00:43 ,อ่าน 14 )
- 16_1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-26 20:00:02 ,อ่าน 7 )
- 1_1.1 รายงานผลการดำเนินงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-26 19:55:31 ,อ่าน 14 )
- 16 2.2 แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามประเมินผลฯ รอบ 6 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-26 19:55:11 ,อ่าน 30 )

MOIT-17.หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ
- 17 3.บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-27 18:40:58 ,อ่าน 5 )
- 17.1 บันทึกขอจัดประชุม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-27 18:40:41 ,อ่าน 5 )
- 17 4.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-27 18:40:36 ,อ่าน 5 )
- 17. 2 รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-27 18:40:19 ,อ่าน 5 )
- 17 5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-27 18:40:11 ,อ่าน 5 )

MOIT-18.หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
- 18_4 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-27 19:20:37 ,อ่าน 4 )
- 18_1 2 3 บันทึกข้อความ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-27 19:20:04 ,อ่าน 7 )

MOIT-19.หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ไตรมาส 2 1.บันทึกข้อความรับทราบการรายงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-28 16:40:54 ,อ่าน 5 )
- ไตรมาส 2 2 รายงานผลการดำเนินงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-28 16:40:27 ,อ่าน 5 )
- ไตรมาส 2 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-28 16:40:02 ,อ่าน 4 )

MOIT-20.หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
- 20_5 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-26 09:55:31 ,อ่าน 6 )
- 20_2 3 4 ภาพกิจกรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-26 09:50:21 ,อ่าน 9 )
- 20_1_1.1 1.2 บันทึก โครงการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-26 09:45:54 ,อ่าน 8 )

MOIT-21.หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน
- 21_5 เผยแพร่บนเวป (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-25 14:45:51 ,อ่าน 3 )
- 21_1 2 บันทึก ประกาศ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-25 14:45:19 ,อ่าน 10 )
- 21_3 4 ภาพกิจกรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-25 14:45:08 ,อ่าน 7 )

MOIT-22.หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
- 2.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-25 15:05:55 ,อ่าน 7 )
- 3 เวียนเสนอคู่มือ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-25 15:05:36 ,อ่าน 5 )
- 1 ขอเสนอคู่มือ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-25 15:05:19 ,อ่าน 6 )